Evaluating the impact of an education programme | Radhika Menon